Empresa de Serveis Energètics

COMSA Service impulsa projectes per millorar l’eficiència energètica d’instal·lacions i reduir costos als seus clients a través de la divisió de serveis energètics Aquesta modalitat de contracte permet als seus clients assolir un benefici econòmic basat en l’optimització i racionalització dels consums energètics. Entre d’altres serveis, s’inclou el disseny, el finançament, l’execució de la instal·lació, el manteniment i explotació, la gestió energètica, i s’assumeixen els riscos del projecte.

Empresa de serveis energètics (ESE)

Projecte per millorar l’eficiència energètica i reduir costos.

Inclou els serveis tipificats:

– Disseny i projecte.

– Finançament.

– Execució de la instal·lació.

– Manteniment i explotació.

– Gestió energètica.

– Riscos del projecte.

La inversió necessària per al projecte ESE la pot assumir íntegrament o parcialment el client, o bé utilitzar un model de finançament denominat “finançament per tercers”, on és l’ESE qui assumeix la inversió.

L’ESE és qui realitza les inversions, busca el finançament necessari i obté els retorns a les esmentades inversions mitjançant l’estalvi energètic aconseguit.

El pagament dels serveis prestats està condicionat a l’obtenció d’uns resultats verificables de confort i eficiència energètica.

A cada contracte, la durada i l’estalvi projectats depenen principalment de les condicions de les instal·lacions del client, les quals determinen el potencial d’estalvi i la inversió necessària per aconseguir l’estalvi esmentat.

Sistema de Gestió Energètica (SGE), Gestió i Optimització

– Anàlisi del comportament energètic de l’edifici.

– Rendiments energètics.

– Anàlisi d’historials.

– Ràtios de consums.

– Balanç mediambiental.

– Certificat de reducció d’emissions a l’atmosfera.

(Crèdits d’emissió).

– Assessorament.

– Marc Legal Vigent.

– Gestió de Subvencions.

– Garantia de Disponibilitat.

– Funcionament de les instal·lacions

– Termini d’intervenció.

– Subministraments energètics.

– Contractació.

– Costos.

– Negociació de pòlisses.

Energies renovables

– Fotovoltaica.

– Solar.

Energia elèctrica

– Il·luminació.

– Equips de producció.

– Ofimàtica.

Energia tèrmica

– Refrigeració.

– Calefacció.

– Aigua calenta.

Auditories energètiques

– Per donar compliment al Reial Decret 56/2016, d’Eficiència Energètica, que obliga les grans empreses a realitzar una Auditoria Energètica de les seves instal·lacions abans del pròxim 13 de novembre de 2016.